Formulare Relatii de Munca

- Atentie! Model contract individual de munca 2022 - format .pdf sau format .docx 

Decizie de numire a persoanei autorizate pt. completarea si transmiterea ReviSal   .pdf       .docx

Model decizie de incetare a contractului individual de munca          .pdf       .docx

Act aditional la contractul individual de munca

Model - cadru al contractului de stagiu
Model contract ucenicie
Formular E 101
ANEXA 1 - Comunicat detasare conf. Legii nr. 16/2017          .pdf       .docx
ANEXA 2 - declaratie conf.Legii 16/2017        .pdf       .docx


Modele de adeverinte:
Informare prestari servicii ReviSal                  .pdf       .docx
Reziliere contract prestari servicii ReviSal      .pdf       .docx

_________________________________________________ 

Autorizare pentru acordare de către angajatori a zilelor de repaus săptămânal de lucru cumulate - link direct catre Punctul de Contact Unic Electronic

Autorizarea de către inspectoratul teritorial de muncă a acordării zilelor de repaus săptămânal cumulat după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, potrivit art.137 alin.4 din Legea 53/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare – Codul muncii

Cererea în vederea eliberării autorizării se adresează inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi are sediul social / punctul de lucru angajatorul.

Documente necesare:

certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului să rezulte codul CAEN al activității principale de activitate
acordul scris sindicatului sau al reprezentanților salariaților să rezulte situația de excepție si perioada de activitate continuă, pentru care a fost emis acordul
Autorizare pentru acordare de către angajatori a zilelor de repaus săptămânal de lucru cumulate

solicitarea scrisă a angajatorului, din care  să rezulte situația de excepție si perioada de activitate continuă pentru care se solicită autorizarea, însoțită de documentele de mai sus

_________________________________________________ 

 

Certificarea de către ITM a situaţiei cumulative semnată de reprez. legal al conf. patronale, cuprinzând lista fed. patronale afiliate, cu specificarea unităţilor membre ( denumire și CUI), precum şi a numărului total de angajaţi al fiecăreia - link direct catre Punctul de Contact Unic Electronic 

Certificarea de către inspectoratele teritorialede muncă a situaţiei cumulative semnată de reprezentantul legal al confederaţiei patronale, cuprinzând lista federaţiilor patronale afiliate, cu specificarea unităţilor membre ale acestora, precum şi a numărului total de angajaţi al fiecăreia.

Documente necesare:

cerere scrisă  
situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al confederaţiei patronale cuprinde lista federaţiilor patronale afiliate, cu specificarea unităţilor membre ale acestora, precum şi a numărului total de angajaţi al fiecăreia, certificat de inspectoratele teritoriale de muncă

_________________________________________________ 

Certificarea de inspectoratele teritoriale de muncă a situaţiei cumulative semnată de reprezentantul legal al federaţiei patronale, cuprinzând lista unităţilor membre (denumire și CUI) şi numărul total de angajaţi ai acestora - link direct catre Punctul de Contact Unic Electronic

Certificarea de inspectoratele teritoriale de muncă a situaţiei cumulative semnată de reprezentantul legal al federaţiei patronale, cuprinzând lista unităţilor membre şi numărul total de angajaţi ai acestora.

Documente necesare:

cerere scrisă  
situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al federaţiei patronale cuprinde lista unităţilor membre şi numărul total de angajaţi ai acestora, semnată de reprezentantul legal al federaţiei patronale

_________________________________________________

Eliberare dovadă depunere la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate a sindicatului - link direct catre Punctul de Contact Unic Electronic

Anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii la judecătorie, sindicatele vor depune o copie scrisă şi una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă, care o va înregistra şi va emite dovadă în acest sens.

Daca alegeti sa depuneti actele fizic, la sediul ITM Satu Mare este nevoie sa depuneti actele si in format electronic.

Documente necesare:

cerere scrisă
copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere
declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri
dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator

_________________________________________________ 

Eliberarea de certificate, salariatului sau fostului salariat, cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii  - link direct catre Punctul de Contact Unic Electronic

Eliberarea de certificate, salariatului sau fostului salariat, cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori, în măsura în care, din motive obiective, angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera documentele solicitate.

Documente necesare:

Solicitare
copie actul de identitate
confirmarea achitării tarifului                       

_________________________________________________ 

Eliberarea de certificate/adeverinţe/ duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă - link direct catre Punctul de Contact Unic Electronic

Eliberarea de certificate/adeverinţe/ duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi de a obţine aceste informaţii.

Documente necesare:

cerere scrisă
confirmarea achitării tarifului
copie a actului de identitate a persoanei indreptatite sau a mandatarului acesteia      

_________________________________________________ 

Eliberarea numelui de utilizator şi a parolei Revisal angajatorilor de către inspectoratele teritoriale de muncă - link direct catre Punctul de Contact Unic Electronic

Eliberarea numelui de utilizator şi a parolei angajatorilor de către inspectoratele teritoriale de muncă. Aceste credenţiale de acces în portal (nume de utilizator şi parolă) sunt necesare acelor angajatori care doresc să transmită online datele înregistrate în bazele proprii cu privire la salariaţi. Eliberarea numelui de utilizator şi a parolei angajatorilor de către inspectoratele teritoriale de muncă trebuie realizată în condiţii de confidenţialitate, ulterior angajatorii putând transmite datele online accesând linkul:

 https://reges.inspectiamuncii.ro/Cont/Autentificare?ReturnUrl=%2fPreluariRegistre

Documente necesare:

împuternicire

împuternicirea va fi semnată şi ştampilată de angajator în cazul în care persoana care solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este alta decât reprezentantul legal al angajatorului

Model imputernicire

copie de pe certificatul de înmatriculare  
copie a actului de identitate a persoanei imputernicite  
solicitare scrisă  

_________________________________________________ 

Eliberarea numelui de utilizator şi a parolei Revisal pentru unităţile fără personalitate juridică ale angajatorilor la inspectoratele teritoriale de muncă - link direct catre Punctul de Contact Unic Electronic

Eliberarea numelui de utilizator şi a parolei pentru unităţile fără personalitate juridică ale angajatorilor la inspectoratele teritoriale de muncă. Aceste credenţiale de acces în portal (nume de utilizator şi parolă) sunt necesare acelor unităţi fără personalitate juridică ale angajatorilor care doresc să transmită online datele înregistrate în bazele proprii cu privire la salariaţi. Eliberarea numelui de utilizator şi a parolei de către inspectoratele teritoriale de muncă trebuie realizată în condiţii de confidenţialitate, ulterior angajatorii anterior menţionaţi putând transmite datele online accesând

https://reges.inspectiamuncii.ro/Cont/Autentificare?ReturnUrl=%2fPreluariRegistre.

Documente necesare:

împuternicire semnată și ștampilată de reprezentantul legal al unității fără personalitate juridică model imputernicire            
delegarea de competenţă pentru încadrarea personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă  
delegarea de competenţă pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic  
certificatul de înmatriculare al angajatorului  
certificatul fiscal al unităţii fără personalitate juridică  
copie a actului de identitate a persoanei imputernicite  
solicitare scrisă  

_________________________________________________ 

Furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator  - link direct catre Punctul de Contact Unic Electronic

Furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hârtie din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii, constituită conform Hotărârii Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Documente necesare:

cerere de recuperare                   
copie a certificatului de înmatriculare
împuternicire semnată și ștampilată de angajator pentru persoana care primeste datele          
confirmarea achitării tarifului
copie a documentului de identitate a persoanei imputernicite                      

_________________________________________________ 

Informarea de către angajatori a inspectoratului teritorial de muncă cu privire la data încetării sau rezilierii contractului de prestări de servicii Revisa - Link direct catre Punctul de Contact Unic Electronic

În cazul încetării sau rezilierii contractului de prestări de servicii, angajatorul va comunica inspectoratului teritorial de muncă acest fapt cel mai târziu la data încetării sau rezilierii, în vederea eliberării unei noi parole angajatorului.

 Documente necesare:

Adresa de informare

_________________________________________________ 

 

Notificarea prestării serviciilor specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către alţi furnizori de servicii de plasare a forţei de muncă stabiliţi pe teritoriul unui stat membru al UE, altul decât România, sau al SEE - link direct catre Punctul Unic de Contact Electronic

Notificarea prestării serviciilor specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către alţi furnizori de servicii de plasare a forţei de muncă stabiliţi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii  Europene,  altul  decât  România,  sau  al Spaţiului Economic European, prevăzută de HG nr.384/2001 privind NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată.Pentru desfasurarea activitatii de plasare, furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a notifica inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala au inregistrat sediul permanent pe teritoriul Romaniei, cu 5 zile lucratoare anterior inceperii prestarii serviciilor de plasare.

Documentele care sunt redactate într-o limbă străină, vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Documente necesare:

Documentul eliberat de autoritatea competentă din statul membru de stabilire Atestă autorizarea sau înregistrarea furnizorului ca agent de plasare a forței de muncă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul
Documente justificative Atestă calitatea reprezentantului furnizorului de servicii de a desfășura activitatea de plasare pe teritoriul României în numele și pentru furnizorul constituit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al SEE, în copie certificată pentru conformitate cu originalul
Certificat constatator emis de autoritățile competente din statul de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă Să rezulte faptul că acesta nu se află în procedura de insolvență, faliment sau dizolvare, in copie certificată pentru conformitate cu originalul
Certificatul de înregistrare fiscală a sediului permanent pe teritoriul României a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă În copie certificată pentru conformitate cu originalul
Documentul care atestă dreptul furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă de folosință a spațiului în care se desfășoară activitatea de plasare, întocmit și înregistrat în condițiile legii statului român Contract de închiriere/ proprietate spațiu, copie certificată pentru conformitate cu originalul
Documentul de identitate al reprezentantului legal și al reprezentantului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă pe teritoriul României  
Contractele de oferte ferme de locuri de muncă în străinătate Contractele  încheiate de furnizorul de servicii cu angajatorii străini, în copie certificată pentru conformitate cu originalul
Documentele doveditoare emise de autoritățile competente din statul de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă Să ateste faptul că reprezentantul legal, precum și reprezentantul acestuia pe teritoriul României nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății persoanei, infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor sau înșelăciune, prevăzute de legislația din statul de stabilire, ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu serviciile de plasare de forță de muncă pe care le prestează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
Documente încheiate cu personalul care urmează să presteze pe teritoriul României activitățile specifice de plasare forță de muncă pentru străinătate Contractele individuale de muncă sau documentele echivalente contractului de muncă potrivit legislației statului de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, în copie
Documente/ atestate de calificare Documentele care atestă calificarea în domeniul resurselor umane a personalului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, ce desfășoară activitatea de recrutare pe teritoriul României, in copie 
Notificare de înregistrare a furnizorului de plasare pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate stabilit pe teritoriul unui stat membru al UE, altul decât România, sau al SEE, însoțită de documentele de mai sus: Depunere cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării serviciilor de plasare, tipizat anexa 4 din HG 384/2001

_________________________________________________ 

 

Notificarea prestării serviciilor specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către furnizorul de plasare transfrontalieră pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate - link direct catre Punctul Unic de Contact Electronic

Notificarea prestării serviciilor specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către furnizorul  de plasare transfrontalieră pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate, prevăzută de HG nr. 384/2001 privind NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată.

Pentru desfasurarea activitatii de plasare, furnizorii de servicii de plasare transfrontalieră a fortei de munca au obligatia de a notifica inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala intentioneaza sa desfasoare activitatea, cu 5 zile lucratoare inainte de inceperea prestarii serviciilor de plasare.

Documentele care sunt redactate într-o limbă străină, vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Documente necesare:

Documentul eliberat de autoritatea competentă din statul membru de stabilire Atestă autorizarea sau înregistrarea furnizorului ca agent de plasare a forței de muncă de către statul de stabilire, in copie certificată pentru conformitate cu originalul
Documente justificative Atestă calitatea reprezentantului  furnizorului de servicii de a desfășura activitatea de plasare pe teritoriul României în numele și pentru furnizorul constituit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al SEE, in copie certificată pentru conformitate cu originalul
Certificatul constatator emis de autoritățile competente din statul de stabilire Să rezulte faptul că furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă nu se află în procedura de insolvență, faliment sau dizolvare, in copie certificată pentru conformitate cu originalul
Documentul care atestă dreptul de folosință a spațiului în care se desfășoară activitatea de plasare, întocmit și înregistrat la autoritatea fiscală competentă teritorial în România Contract de închiriere/ proprietate spațiu, copie certificată pentru conformitate cu originalul
Documentul de identitate al reprezentantului legal și al reprezentantului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă pe teritoriul României Copie
Contractele de oferte ferme de locuri de muncă în străinătate Contractele  încheiate de furnizorul de servicii cu angajatorii străini, in copie certificată pentru conformitate cu originalul
Declarația pe propria răspundere Cu privire la serviciile de plasare de forță de muncă prestate în alte județe, sub sancțiunea falsului în declarații, astfel cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte, prin nominalizare, județele unde  desfășoară activitățile specifice de plasare forță de muncă în străinătate
Documentele doveditoare emise de autoritățile competente din statul de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă Să ateste faptul că reprezentantul legal, precum și reprezentantul acestuia pe teritoriul României nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății persoanei, privind traficul și exploatarea persoanelor sau înșelăciune, prevăzute de legislația din respectivul stat de stabilire, ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu serviciile de plasare de forță de muncă pe care le prestează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
Documente încheiate cu personalul care urmează să presteze pe teritoriul României activitățile specifice de plasare forță de muncă în străinătate Contractele individuale de muncă sau documentele echivalente contractului de muncă potrivit legislației statului de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, in copie
Documente/atestate de calificare Documentele care atestă calificarea în domeniul resurselor umane a personalului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, ce desfășoară activitatea de recrutare pe teritoriul României, in copie
Notificare de înregistrare a furnizorului de plasare transfrontalieră pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate, însoțită de documentele de mai sus Depunere cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării serviciilor de plasare, tipizat anexa 5 din HG nr.384/2001

_________________________________________________ 

 

Preluarea primei depuneri de către inspectoratele teritoriale de muncă a registrului general de evidență a salariaților pentru angajatori - link direct catre Punctul Unic de Contact Electronic

Preluarea primei depuneri de către inspectoratele teritorialede muncă a registrului registrului general de evidență a salariaților pentru angajatori, persoană juridică sau fizică.

Documente necesare:

adresă înaintare
copie a certificatului de inmatriculare la registrul comertului
copie a certificatului de înregistrare fiscală
copie a actului de identitate - în cazul angajatorului persoană fizică  
fisierul .rvs generat din aplicatia ReviSal sau din alte aplicatii proprii  

_________________________________________________ 

 

Preluarea primei depuneri de către inspectoratele teritoriale de muncă a registrului unităţilor fără personalitate juridică ale angajatorilor - link direct catre Punctul Unic de Contact Electronic

Preluarea primei depuneri de către inspectoratele teritoriale de muncă a registrului unităţilor fără personalitate juridică ale angajatorilor.

Documente necesare:

adresă de înaintare
delegarea de competenţă pentru încadrarea personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă
delegarea de competenţă pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic  
certificatul de înmatriculare al angajatorului
certificatul fiscal al unităţii fără personalitate juridică
fisierul .rvs generat din aplicatia ReviSal sau din alte aplicatii proprii 

_________________________________________________ 

 

Preluarea registrului cu modificarea elementelor de identificare a angajatorului sau a unităţilor fără personalitate juridică ale acestuia - link direct catre Punctul Unic de Contact Electronic

În cazul modificării elementelor de identificare a angajatorului sau a unităţilor fără personalitate juridică ale acestuia, depunerea ulterioară a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic trebuie însoţită de o copie a certificatului de înmatriculare la registrul comerţului şi a certificatului de înregistrare fiscală, care să ateste aceste modificări.

Documente necesare:

adresa de inaintare registru
copie a certificatului de înmatriculare la registrul comerţului
copie a certificatului de înregistrare fiscală, care să ateste aceste modificări    
fisier .rvs generat din aplicatia ReviSal sau din alte aplicatii proprii

_________________________________________________ 

 

Vizarea certificatului/adeverinţei de finalizare a stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior - link direct catre Punctul Unic de Contact Electronic

Angajatorul are obligaţia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului, vizat/vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul.

Vizarea certificatului/adeverinţei se face gratuit de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul, în termen de două zile de la data solicitării.

Documente necesare:

cererea prin care se solicită vizarea certificatului/adeverinței  
copie a contractului de stagiu  
certificatul/adeverința Certificatul/adeverința vor fi completate conform Anexei nr. 4 din HG 473/2014.

_________________________________________________ 

 

Înregistrarea prestării serviciilor specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către un agent de plasare a forţei de muncă în străinătat - link direct catre Punctul Unic de Contact Electronic

Înregistrarea prestării serviciilor specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către un agent de plasare a forţei de muncă în străinătate sau de către alţi furnizori de servicii de plasare a forţei de muncă stabiliţi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii  Europene,  altul  decât  România,  sau  al Spaţiului Economic European, prevăzută de HG nr.384/2001 privind NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată.Pentru desfăşurarea activităţii de mediere pe teritoriul României, în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate, agenţii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a se înregistra la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul social şi de a notifica înfiinţarea de sucursale, puncte de lucru ori alte sedii secundare inspectoratului teritorial de muncă unde sunt înregistraţi şi inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială funcţionează respectivele sedii secundare, cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării activităţii de plasare în acele locaţii.

Documente necesare:

Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului Să rezulte  ca activitate principală ”activități aleagenților de plasare a forței de muncă„ cod CAEN 7810
Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului Să rezulte faptul că agentul de plasare nu se află în procedura de faliment sau dizolvare
documentul de identitate al reprezentantului legal  
Acte doveditoare sau declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al agentului de plasare, sub sancțiunea falsului în declarații, astfel cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal Să rezulte că reprezentantul legal nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății persoanei, infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile sau înșelăciune, prevăzute de Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Dovada angajării cel puțin a unei persoane calificată profesional în domeniul resurselor umane și care a desfășurat activitatea de recrutare personal în vederea angajării, pe teritoriul României sau în străinătate. Document calificare /atestare /contract individual de muncă
Cerere de înregistrare a agentului de plasare pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate Depunere cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării serviciilor de plasare

_________________________________________________ 

Înregistrarea prestatorilor de servicii la inspectoratele teritoriale de muncă în a căror raza își are sediul angajatorul - link direct catre Punctul de Contact Unic Electronic

Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a registrului prin încheierea de contracte de prestări de servicii cu prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă, care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale învigoare. În vederea înregistrării prestatorilor de servicii la inspectoratele teritoriale de muncă, angajatorii au obligaţia de a informa în scris inspectoratele teritoriale de muncă despre încheierea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare şi transmitere a registrului. Informarea inspectoratului teritorial de muncă se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.

Documente necesare:

adresă întocmită de angajator cuprinde denumirea prestatorului de servicii, certificatul de înregistrare al prestatorului, eliberat de registrul comerțului,dovada înregistrării prestatorului ca operator de date cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001, modificată și completată, data de la care s-a contractat serviciul de completare și transmitere a registrului.

_________________________________________________