Informatii de interes public

 

                                                                                                       Aprob,

                                                                                                      Inspector Șef,

                                                                                          Ciobanu Emil

 

                                              BULETIN INFORMATIV

 

       1.Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei

Legea nr.108/1999R privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, cu modificările și completările ulterioare

HG nr.488/2017  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările și completările ulterioare

 

      2. Structura organizatorică pe compartimente

  • Audit Intern
  •  Comunicare şi Relaţii cu Publicul
  •  Serviciul Economic, Resurse Umane Administrativ și Informatică
  •  Legislatie, Contencios Administrativ
  • Control Relaţii de Muncă
  • Contracte Colective de Munca şi Monitorizare Relaţii de Muncă
  • Control Securitate şi Sănătate în Muncă
  • Supravegherea Pieţei si Îndrumare Angajatori si Angajati in Domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca
  • Control Muncă Nedeclarată

 

        3. Atribuţiile compartimentelor sunt stabilite conform Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a Inspectoratelor Teritoriale de Muncă - aprobat prin Ordin al MMJS nr. 1095/2018 cu modificările și completările ulterioare.

 

        4.  Programul de funcţionare:   

                          Luni- Joi :   orele 8,00- 16,30

                            Vineri  :     orele 8,00 – 14,00

               Program de lucru cu publicul:

                             Luni- Joi :    orele 8,00 -16,30

                             Vineri  :     orele 8,00 – 14,00

               Program pentru accesul la informaţii de interes public:   

                             Luni- Joi :   orele 8,00- 16,30

                             Vineri  :     orele 8,00 – 14,00                 

    5.Program de audienţe

            Inspector sef                                                             luni – orele 14:00-16:00

            Inspector sef adj. relaţii de muncă                            miercuri – orele 14:00-16:00

            Inspector sef adj. sănătate şi securitate în munca   luni – orele 14:00-16:00

   

    6.Denumire: Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman

    7.Adresa: Str. Dunării, nr.1, Alexandria,judeţul Teleorman

 

     8.Telefon/fax: 0247/311175; 0247/311798  

    e-mail : itmteleorman@itmteleorman.ro

    Adresa paginii de internet : https://www.inspectiamuncii.ro/web/itm-teleorman/acasa

 

     9.Conducerea instituţiei

                     Inspector  Sef                                                                   Ciobanu Emil

                     Inspector sef adjunct  relaţii de muncă                             Dinca Viorel

                    Inspector sef adjunct securitate si sanatate în muncă     

 

    10.Persoană responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice

                    Inspector   Mușat Mihaela

 

    11.Surse financiare : Bugetul de Stat

 

    12.Programele si strategiile proprii

      Inspectoratul Teritorial de Munca - Teleorman este insttuție publică cu personalitate juridică aflată in subordinea  Inspecţiei Muncii în cadrul căruia  inspectorii de muncă exercită atribuții de autoritate de stat in domeniul  relațiilor de muncă , securității si sănătății în muncă şi supravegherii de pieței produselor.

   13.Lista cuprinzand documentele de interes public ANEXA%201.pdf

    14. Categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii,de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman

           Anexa 202.pdf

    15.Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

 

  În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă.

  În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr.544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute la art.7 din aceeaşi lege.

Întocmit,

Mușat Mihaela

Inspector  CCRP

ITM Teleorman