Anunt

INSPECȚIA MUNCII, cu sediul în București, strada Matei Voievod nr. 14, sector 2, număr de telefon +4 021 302 70 86; +4 021 302 70 51; +4 021 302 70 31, cod unic de înregistrare/ cod de identificare fiscal 12335018, în calitate de autoritate contractantă, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului  nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, intenționează să efectueze ”Achiziționarea de servicii de formare şi conexe în vederea dezvoltării competenţelor digitale a 1.982 persoane, funcţionari publici și personal contractual din cadrul Inspecției Muncii și a inspectoratelor teritoriale de muncă în contextul noilor tehnologii şi al transformărilor digitale” și se derulează în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă/componenta C7 - Transformare digitală şi Inspecția Muncii, în calitate de Beneficiar al finanţării pentru Investiţia 6 Digitalizarea în domeniu muncii şi protecţiei sociale aferentă componentei C7 – Transformarea Digitală din PNRR, pe care prestatorul se obligă să-l presteze în conformitate cu prevederile din contract, caietul de sarcini și dispozițiile legale în vigoare.


Număr anunț pe platforma SEAP – Sistemul Electronic de Achiziții Publice: CN 1059613

 

Caiet de sarcini

Formulare

Model contract