Campanii, acțiuni și tematici
 • Acțiune de conștientizare și control vizând modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici periculoși - [descarca]
 • Acțiune de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive în silozurie de cereale, fabricile de produse de brutările și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și stațiile de distribuție a carburanților auto - [descarca]
 • Inspecții privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor - [descarca]
 • Fișă pentru angajatori - "Informarea, instruirea și consultarea în domeniul SSM a lucrătorilor din mircoîntreprinderi și întreprinderi mici"  - [descarca]
 • ACŢIUNE DE VERIFICARE A RESPECTĂRII PREVEDERILOR LEGALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN UNITĂŢILE DE PRODUCERE ŞI DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ – ANUL 2016 - [descarca]
 • Broșură - "Zece întrebări frecvente privind evaluarea riscurilor în microîntreprinderi și întreprinderi mici" - [descarcare]
 • Ziua internațională a securității și sănătății în muncă - 28.04.2015 - Împreună pentru crearea unei culturi de prevenire în SSM
 • Ziua Internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă - 28.04.2014
 SECURITATE ŞI SĂNĂTATE LA UTILIZAREA SUBSTANŢELOR CHIMICE ÎN MUNCĂ
 
Utilizarea substantelor chimice

Raport al Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind “Securitate şi sănătate la utilizarea substanţelor chimice" ( pdf , doc )

 

 

 

 

 

 

 

 

 • „CAMPANIA EUROPEANĂ PENTRU PREVENIREA ALUNECĂRILOR ŞI CĂDERILOR LA ACELAŞI NIVEL” (2014)

OBIECTIVELE CAMPANIEI

- Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilorîn ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat alunecărilor şi căderilor la aceiaşi nivel;

- Stabilirea măsurilor care se impun ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şisănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor în timpul desfăşurării activităţilor la locurile de muncă şi posturile de lucru;

- Promovarea exemplelor de bune practici şi a soluţiilor pentru prevenirea alunecărilor şi căderilor la aceiaşi nivel la nivel naţional.

Campania europeană se va desfăşura în următoarele sectoare economice: o producţia alimentară o prelucrarea metalelor o îngrijirea sănătăţii o HoReCa (hoteluri, restaurante, catering) o vânzarea cu amănuntul şi en-gros (depozitare).

MOTIVAREA CAMPANIEI

In luna ianuarie 2014, s-a desfăşurat la Luxemburg, sub conducerea Estoniei, cu participarea unor reprezentanţi din Irlanda, Polonia, Danemarca, Marea Britanie şi a membrilor Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în muncă, Seminarul Grupului de Lucru pentru pregătirea şi coordonarea „Campaniei europene SLIC 2014 privind prevenirea alunecărilor şi căderilor la acelaşi nivel”. Inspecţia Muncii a avut calitatea de invitat şi a fost reprezentată de coordonatorul naţional.

Analizele statistice prezentate au evidenţiat faptul că alunecarea, împiedicarea şi căderea constituie cele mai frecvente cauze de accidentare în toate sectoarele economice, de la industria grea la munca de birou. Ponderea unor astfel de cazuri din totalul accidentelor de muncă este de 24%.

Conform publicaţiei „Causes and Circumstances of work accidents in the EU” (Cauze şi împrejurări ale accidentelor de muncă în UE, publicată în 2008), căderile la acelaşi nivel constituie circa 14% din totalul accidentelor soldate cu o absenţă de la lucru peste 3 zile. Conform datelor preliminare, ponderea numărului de accidentaţi din cauza căderilor de la acelaşi nivel, în totalul accidentaţilor, a fost 15% în 2010.

Rezultă astfel, că majoritatea căderilor au loc la acelaşi nivel.Proporţia accidentelor de muncă datorate căderilor faţă de totalul accidentelor de muncă din 2010 pe ţări este reprezentată în diagrama de mai jos:

Examinând domeniile de activitate se poate menţiona faptul că numărul accidentelor de muncă produse ca urmare a căderilor de ia acelaşi nivel este cel mai mare în industria prelucrătoare - 24%, în transporturi şi depozitare, 15% în construcţii şi14% în comerţ. Căderea de la acelaşi nivel este una din cauzele accidentelor de muncă, în primul rând la persoanele în vârstă.

Căderea la acelaşi nivel reprezintă 27% din totalul accidentelor de muncă pentru persoanele cu vârste cuprinse între 45 şi 54 ani, 33% pentru persoanele de 55- 64 ani, ajungând la 45% pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani.

Alunecarea şi împiedicarea pot avea consecinţe grave, provocând vătămări grave precum fracturi ale oaselor sau comoţii cerebrale. Incapacitatea temporară de muncă durează cel puţin o lună în 35% din cazuri.

Toate Statele Membre ale Uniunii Europene au implementat Directiva consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă (89/391/CEE).

In acest scop, în conformitate cu prevederile articolului 5, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor, sub toate aspectele referitoare la activitatea desfăşurată.

De asemenea, Directiva consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă ((89/654/CEE) - prima directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) prevede cerinţe specifice pentru locul de muncă. în sensul acestei directive, prin loc de muncă se înţelege locul destinat să adăpostească posturi de lucru în clădirea întreprinderii sau unităţii şi orice alt loc din interiorul întreprinderii sau unităţii la care lucrătorul are acces în timpul executării sarcinilor sale de lucru. Astfel, pe lângă posturile de lucru staţionare, securitatea lucrătorilor trebuie asigurată pe toate căile de acces.

Analiza datelor referitoare la dinamica accidentele de muncă înregistrate în România, în perioada 2012 - 2013 (9 luni), a evidenţiat frecvenţa ridicată în activităţile din industria alimentară; fabricarea băuturilor alcoolice; industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; activităţi referitoare la sănătatea umană; servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială cu cazare; hoteluri şi alte facilităţi de cazare; restaurante şi alte activităţi de servicii, de alimentaţie; comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete şi comerţ cu amănuntul cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete. Inspecţia Muncii are ca prioritate ridicarea nivelului securitate şi sănătate în muncă. Deoarece o mai bună aplicare şi respectare a legislaţiei referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la locul de muncă vine în sprijinul îmbunătăţirii stării de bine la locurile de muncă şi posturile de lucru şi la reducerea numărului de accidente de muncă şi a bolilor profesionale, Inspecţia Muncii va declanşa acţiuni de informare, conştientizare şi control în toate judeţele tării, în cadrul „Campaniei europene pentru prevenirea alunecărilor şi căderilor la acelaşi nivel”.

 

 • Campanie națională de informare și conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor din IMM privind riscuri noi și emergente la locul de muncă, mijloace de aplicare a prevederilor legale și bune practici europene [descărcare comunicat]
 • Acțiunie de monitorizare privind riscurile existente la locurile de mună din microîntreprinderi (0-9 lucrători) și măsurile de prevenire și protecție aplicate [descărcare chestionar]