Înregistrarea contractelor de ucenicie

Actul normative care reglementeaza contractile de ucenicie este Legea 279/2005 republicata.

Ucenicia la locul de munca reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie la locul de munca. Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru calificarile stabilite prin legislatia in vigoare si pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania, pentru care exista standarde de pregatire profesionala, respectiv standarde ocupationale.
Formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie, se organizeaza la initiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesionala autorizati in conditiile legii.

Persoana incadrata in munca in baza contractului de ucenicie are statut de ucenic.

Statutul de ucenic ii confera acestuia toate drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii, de prezenta lege si, dupa caz, de legile speciale care reglementeaza acea ocupatie. Ucenicul beneficiaza de dispozitiile legale aplicabile celorlalti salariati, in masura in care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.
In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesionala autorizat si coordonatorul sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului. Pregatirea ucenicului se desfasoara in locuri de munca care sa permita dobandirea tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala.
Este interzisa utilizarea ucenicilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor care au ca obiect pregatirea teoretica si practica conform contractului de ucenicie.

Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.

Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie se fac in conditiile respectarii reglementarilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la ucenicie si la contractul individual de munca.

Contractul de ucenicie se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, si se inregistreaza in termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti. Obligatia de incheiere a contractului de ucenicie, in forma scrisa, revine angajatorului. Anterior inceperii activitatii, contractul de ucenicie se inregistreaza si in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

Pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie la locul de munca cuprinde si clauze cu privire la:

  • denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul;
  • denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca;
  • numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia;
  • locul/locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala;
  • durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca;

 

Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si, dupa caz, cu legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.

Timpul necesar pregatirii teoretice a ucenicului este inclus in programul normal de munca.

Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana.

Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.

Normele de aplicare a legii uceniciei, aprobate prin HG nr. 855/2013, stabilesc modelul  contractului de ucenicie, si documentele nesesare inregistrarii lui la ITM.

• Legea nr.108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata ; 
• H.G. nr.488/2017  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii; 
• H.G. nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
• Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata; 
• Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice; • O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare; 
• O.G. nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale cu modificarile si completarile ulterioare; 
• Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare; 
• H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001; 
• O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Lege cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
• H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;