DESPRE I.T.M. BACĂU

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău este unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii Bucureşti, organ al administraţiei publice centrale aflat în subordinea Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Încercăm şi pe această cale să venim în ajutorul angajatorilor şi nu în ultimul rând în ajutorul angajaţilor punând la dispoziţia acestora informaţiile necesare desfăşurării activităţii în condiţii legale atât în domeniul relaţiilor de muncă cât şi în acela al sănătăţii şi securităţii în muncă.

Obiectivele principale ale activităţii Inspecţiei Muncii sunt urmatoarele:

a) controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, la securitatea şi sănătatea în muncă, la protecţia salariaţiilor care lucrează în condiţii deosebite şi a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale;

b) informarea autorităţilor competente despre deficienţele legate de aplicarea corectă a dispoziţiilor legale în vigoare;

c) furnizarea de informaţii celor interesaţi despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei muncii;

d) asistarea tehnică a angajatorilor şi angajaţilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale şi a conflictelor sociale;

e) iniţierea de propuneri adresate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru îmbunătăţirea legislaţiei existente şi elaborarea de noi acte legislative în domeniu.

Atribuţiile Inspecţiei Muncii

a) în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă, controlează:

- încadrarea în muncă şi încetarea activităţii persoanelor care desfăşoară orice activitate în temeiul unui contract individual de muncă sau al unei convenţii civile de prestări de servicii;

- stabilirea şi respectarea duratei timpului de lucru;

- stabilirea şi acordarea drepturilor salariale, precum şi a celorlalte drepturi decurgând din munca prestată;

- accesul fără nici o discriminare pe piaţa muncii al tuturor persoanelor apte de muncă, respectarea normelor specifice privind condiţiile de muncă ale tinerilor, femeilor, precum şi ale unor categorii de persoane defavorizate;

- respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legislaţia muncii şi a clauzelor contractelor colective de muncă;

b) în domeniul securităţii şi al sănătăţii în muncă:

- acordă asistenţă tehnică persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale şi controlează realizarea acestora;

- efectuează sau solicită măsurători şi determinări, examinează probe de produse şi de materiale în unităţi şi în afara acestora, pentru clarificarea  unor situaţii de pericol;

- dispune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;

- acordă angajatorilor, persoane juridice şi fizice, autorizaţia de functionare din punct de vedere al securităţii în muncă;

- retrage autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securitătii în muncă, dacă constată că prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respectă prevederile legislaţiei în vigoare;

- cercetează accidentele de muncă conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea şi evidenţa accidentelor de muncă;

- coordonează activitatea de instruire şi informare a angajaţilor în domeniul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor de muncă şi urmareşte activitatea de formare a specialiştilor în domeniu;

- controlează aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la certificarea produselor, maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor de protecţie din punct de vedere al securităţii în muncă, la intrarea acestora pe teritoriul naţional, prin inspectorii de muncă sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;

- controlează respectarea îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la sănătatea în muncă şi la inlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale.

Inspecţia Muncii furnizează, la cerere, celor interesaţi, contra cost, asistenţă de specialitate.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău funcţionează conform Legii nr.108/1999 republicată, cu modificări şi completări ulterioare, H.G. nr. 1377/2009, cu modificări şi completări ulterioare şi conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Inspecţiei Muncii, aprobat prin HGR nr.767/1999.

 

În subordinea Inspecţiei Muncii funcţionează: