Sunteţi pe site-ul I.T.M. Bacău

ANUNŢ IMPORTANT REVISAL

Conform HG905/2017 Art. 6  "Angajatorii sau, dupa caz, prestatorii de servicii au obligatia de a transmite datele in registru la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala se afla sediul/domiciliul angajatorului, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

Conform procedurii operationale interne a Inspectiei Muncii documentele vor fi primite cu până la o oră înainte de terminarea programului normal de lucru și se vor înregistra cel târziu în următoarea zi lucrătoare.

Important! Ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță programate, în perioada 31.05.2019 ora 14:00 - 01.06.2019 ora 12:00, portalul REGES pentru transmiterea on-line a registrului general de evidență a salariaților va fi indisponibil.
Începând cu data de 1 iunie 2019, va fi disponibilă o nouă versiune a aplicației Revisal, 6.0.7. După această dată, transmiterea registrului va putea fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs generate sau validate prin versiunile 6.0.5/6.0.6/6.0.7 ale aplicației Revisal.

Angajatorii care în prezent utilizează versiunea Revisal 5.0.8, nu vor mai putea transmite registrul începând cu data de 31 mai 2019. Pentru actualizarea aplicației Revisal, este recomandat să urmați instrucțiunile cuprinse în Ghidul de instalare şi utilizare. Pentru securitatea datelor, este indicat ca înainte de orice operaţiune legată de instalarea unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, să efectuați o copie de siguranță a bazei de date.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

 Vă informăm că există latenţe de câteva ore la procesarea transmiterilor de registru efectuate pe Portalul Inspecţiei Muncii, ceea ce determină întârzieri de afişare - în pagina “Raport preluari” - a codului de încărcare corespunzător depunerii de ordinul de mărime specificat. Menţionăm că  data și ora codului returnat după procesarea fişierului de actualizare a registrului vor fi aceleași cu data şi ora transmiterii on-line a fișierului .rvs.

Pentru a nu mări timpul de răspuns al sistemului REGES la transmiterile dumneavoastră, vă recomandăm să nu efectuați transmiteri repetate ale aceluiași fișier de registru.

Informaţii privind Legea Prevenirii nr. 270/2017

Încercăm şi pe această cale să venim în ajutorul angajatorilor şi nu în ultimul rând în ajutorul angajaţilor punând la dispoziţia acestora informaţiile necesare desfăşurării activităţii în condiţii legale atât în domeniul relaţiilor de muncă cât şi în acela al sănătăţii şi securităţii în muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău este unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii Bucureşti, organ al administraţiei publice centrale aflat în subordinea Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.

Obiectivele principale ale activităţii Inspecţiei Muncii sunt urmatoarele:

a) controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, la securitatea şi sănătatea în muncă, la protecţia salariaţiilor care lucrează în condiţii deosebite şi a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale;

b) informarea autorităţilor competente despre deficienţele legate de aplicarea corectă a dispoziţiilor legale în vigoare;

c) furnizarea de informaţii celor interesaţi despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei muncii;

d) asistarea tehnică a angajatorilor şi angajaţilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale şi a conflictelor sociale;

e) iniţierea de propuneri adresate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru îmbunătăţirea legislaţiei existente şi elaborarea de noi acte legislative în domeniu.

Atribuţiile Inspecţiei Muncii

a) în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă, controlează:

- încadrarea în muncă şi încetarea activităţii persoanelor care desfăşoară orice activitate în temeiul unui contract individual de muncă sau al unei convenţii civile de prestări de servicii;

- stabilirea şi respectarea duratei timpului de lucru;

- stabilirea şi acordarea drepturilor salariale, precum şi a celorlalte drepturi decurgând din munca prestată;

- accesul fără nici o discriminare pe piaţa muncii al tuturor persoanelor apte de muncă, respectarea normelor specifice privind condiţiile de muncă ale tinerilor, femeilor, precum şi ale unor categorii de persoane defavorizate;

- respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legislaţia muncii şi a clauzelor contractelor colective de muncă;

b) în domeniul securităţii şi al sănătăţii în muncă:

- acordă asistenţă tehnică persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale şi controlează realizarea acestora;

- efectuează sau solicită măsurători şi determinări, examinează probe de produse şi de materiale în unităţi şi în afara acestora, pentru clarificarea  unor situaţii de pericol;

- dispune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;

- acordă angajatorilor, persoane juridice şi fizice, autorizaţia de functionare din punct de vedere al securităţii în muncă;

- retrage autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securitătii în muncă, dacă constată că prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respectă prevederile legislaţiei în vigoare;

- cercetează accidentele de muncă conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea şi evidenţa accidentelor de muncă;

- coordonează activitatea de instruire şi informare a angajaţilor în domeniul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor de muncă şi urmareşte activitatea de formare a specialiştilor în domeniu;

- controlează aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la certificarea produselor, maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor de protecţie din punct de vedere al securităţii în muncă, la intrarea acestora pe teritoriul naţional, prin inspectorii de muncă sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;

- controlează respectarea îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la sănătatea în muncă şi la inlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale.

Inspecţia Muncii furnizează, la cerere, celor interesaţi, contra cost, asistenţă de specialitate.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău funcţionează conform Legii nr.108/1999 republicată, cu modificări şi completări ulterioare, H.G. nr. 1377/2009, cu modificări şi completări ulterioare şi conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Inspecţiei Muncii, aprobat prin HGR nr.767/1999.

zona de informare
 
28 APRILIE 2015 "Împreună pentru crearea unei culturi de prevenire în SSM "
vezi mai mult
 
Săptămâna Europeană 2014-2015 "Stresul sub control"
vezi mai mult
 
Campanie pentru prevenirea accidentelor de muncă determinate de alunecări şi împiedicări la acelaşi nivel
vezi mai mult
 
INFORMARE privind salariul minim brut pe ţară
vezi mai mult
 
Programul oficial de Internship al Guvernului
vezi mai mult
 
SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE. DOCUMENTAŢII SSM AVIZATE
Ghiduri
Mai multe informaţii în vederea angajării în străinătate
vezi mai mult
 
Ghidul lucrătorului român în statele membre UE
vezi mai mult
 
Alte informaţii Marea Britanie
vezi mai mult
 
Olanda
vezi mai mult
 
Mobilitatea forţei de muncă
vezi mai mult
 
Informaţii detaşare transnaţională
vezi mai mult