LEGISLAŢIE

Legislatie specifica domeniilor de activitate ale ITM Satu Mare:

Legislatie specifica CCMMRM

Legislatie specifica securitatii si sanatatii in munca

Legislatie - institutii legislative 

 

 

Legislatie generala:

 

Constitutia Romaniei, actualizata

Legea nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

Hotărârea Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, modificata si completata

HOTARARE nr. 12 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Justitiei Social

Legea 554/2004, contenciosului administrativ,  modificata si completata

Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicată

LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificata si completata

Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date modificata si completata

Legea 544/2001 actualizată privind liberul acces la informațiile de interes public modificata si completata

Hotararea Guvernului 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificata si completata

LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizata*) privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice

ORDONANTA nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si local

LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, modificata si completata

LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificata si completata

LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

HOTĂRÂRE nr. 867 din 16 noiembrie 2016   pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

ORDIN nr. 55 din 3 martie 2017  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate

HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificata si completata

LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicata*) privind auditul public intern

O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor