DESPRE I.T.M. GALAŢI

Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi – organ de specialitate subordonat Inspecţiei Muncii, exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul muncii, relaţiilor de muncă şi sănătăţii în muncă, în principal. Scopul este urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale şi respectarea legislaţiei muncii de către toţi angajatorii.

Inspectoratul Teritorial de Muncă are următoarele atribuţii specifice:

A. În domeniul relaţiilor de muncă:

a) controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

b) controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

c) controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

d) asigură la nivel naţional evidenţa muncii prestate în baza contractelor individuale de muncă, prin registrul general de evidenţă al salariaţilor, precum şi evidenţa zilierilor şi a beneficiarilor prestaţiilor acestora;

e) controlează folosirea forţei de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată;

f) primeşte şi transmite în sistem informatic datele depuse de angajatori şi beneficiari referitoare la salariaţi şi la zilieri;

g) asigură înregistrarea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi şi verifică prevederile acestora, potrivit procedurii aprobate de inspectorul general de stat, şi conciliază conflictele de muncă declanşate la nivelul unităţilor;

 

B. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei:

a) controlează, coordonează şi îndrumă metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, ce decurg din legislaţia naţională, europeană şi din convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii;

b) cercetează evenimentele conform competenţelor, avizează cercetarea, stabileşte sau confirmă caracterul accidentelor, colaborează cu instituţiile implicate în ceea ce priveşte evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;

c) controlează activitatea de instruire, informare şi consultare a salariaţilor şi furnizează informaţii în vederea îmbunătăţirii acesteia;

d) autorizează din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă funcţionarea persoanelor fizice şi juridice şi retrage sau poate propune retragerea autorizării, în condiţiile legii;

e) analizează activitatea serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi propune, după caz, comisiei de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă retragerea abilitării;

f) eliberează avize şi autorizaţii conform competenţelor stabilite prin actele normative aplicabile;

g) dispune sistarea activităţii sau oprirea din funcţiune a echipamentelor de muncă, în cazul în care se constată o stare de pericol grav şi iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;

h) dispune angajatorului efectuarea de măsurători, determinări şi expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum şi verificarea, prin organisme abilitate, a încadrării nivelului noxelor profesionale în limite admisibile la locurile de muncă, cheltuielile fiind suportate de către angajator;

i) controlează respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a produselor pentru care desfăşoară acţiuni de supraveghere a pieţei, conform competenţelor;

j) restricţionează, prin măsurile legale stabilite de legislaţia în vigoare, comercializarea produselor neconforme şi dispune măsuri de eliminare a neconformităţilor constatate;

k) prelevează probe şi efectuează testări în vederea identificării produselor care prezintă suspiciuni de neconformitate;

l) colaborează cu autorităţile vamale şi alte organisme responsabile cu controalele la frontiere în vederea schimbului de informaţii cu privire la produsele ce prezintă riscuri în utilizare;

m) colaborează cu autorităţile competente naţionale şi din cadrul Uniunii Europene în toate problemele de supraveghere a pieţei, inclusiv în ceea ce priveşte notificarea clauzei de salvgardare în cazul produselor neconforme.

zona de informare
 
Ziua internațională a SSM - site engleză - 2021
vezi mai mult
 
Ziua mondială a siguranţei şi sănătăţii la locul de muncă 2020
vezi mai mult
 
Săptămâna Europeană 2016-2017 "Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele"
vezi mai mult
 
INFORMARE privind salariul minim brut pe ţară începând cu 1 oct. 2023
vezi mai mult
 
INFORMARE privind salariul minim brut pe ţară începând cu 1 iulie 2024
vezi mai mult
 
Campania europeană de informare și liber acces la informații “InfoCons – protectia consumatorilor”
vezi mai mult
 
Salariul minim brut în construcții, sectorul agricol și industria alimentară începând cu 1.11.2023
vezi mai mult
 
Programul oficial de Internship al Guvernului
vezi mai mult
 
Informații privind Legea prevenirii nr. 270/2017
vezi mai mult
 
SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE. DOCUMENTAŢII SSM AVIZATE
Ghiduri
Recrutarea lucrătorilor străini din India
vezi mai mult
 
Îndrumător pentru românii care lucrează în Olanda
vezi mai mult
 
Ghid practic, dacă lucrați în Danemarca
vezi mai mult
 
Condiții pentru angajarea și munca minorilor
vezi mai mult
 
Obligațiile agenților de plasare forță de muncă în străinătate
vezi mai mult
 
Ghid privind desfășurarea activității în regim de muncă la Domiciliu / Telemuncă
vezi mai mult
 
Ghid de completare și transmitere a Registrului General de Evidență a Salariaților în baza O.U.G. nr. 132/2020
vezi mai mult
 
Prevenirea abuzurilor și a riscurilor cetățenilor români ce intenționează să muncească în străinătate
vezi mai mult
 
Ghidul lucrătorului român în statele membre UE
vezi mai mult
 
Brexit
vezi mai mult
 
Informații utile privind munca în străinătate
vezi mai mult
 
Campanie de informare a studenților străini și a angajatorilor
vezi mai mult
 
Mobilitatea forţei de muncă
vezi mai mult
 
Informaţii detaşare transnaţională
vezi mai mult
 
Posting of workers
vezi mai mult
 
Întrebări frecvente relații de muncă
vezi mai mult