Contracte colective de munca si dosare de reprezentativitate a sindicatelor

 

Conform Legii 367/2022 - LEGEA DIALOGULUI SOCIAL

 

   ART. 97

    (1)  Negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităţilor care au cel puţin 10 angajaţi/lucrători, precum şi la nivel de sector de negociere colectivă.

    (2)  Iniţiativa negocierii colective aparţine oricăruia dintre partenerii sociali.

    (3)  Iniţiatorul negocierii colective, potrivit alin. (2), poate face acest demers cu cel puţin 60 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă.

    (4)  Durata negocierii este de maximum 45 de zile. Durata maximă poate fi depăşită doar prin acordul părţilor.

    (5)  Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părţi.

 

    ART. 101

    (1)  Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:

    a) pentru toţi angajaţii/lucrătorii din unitate, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel;

    b) pentru toţi angajaţii/lucrătorii încadraţi în unităţile care fac parte din grupul de unităţi pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă şi care sunt semnatare ale contractului;

    c) pentru toţi angajaţii/lucrătorii încadraţi în unităţile din sectorul de negociere colectivă pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la nivel de sector de negociere colectivă şi care fac parte din organizaţiile patronale semnatare, respectiv pentru toţi angajaţii/lucrătorii încadraţi în unităţile organizaţiilor patronale şi ale angajatorilor din sectorul de negociere colectivă respectiv care au aderat ulterior la contractul colectiv de muncă sectorial;

    d) pentru toţi angajaţii/lucrătorii de la nivelul regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor cu unic acţionar/ asociat statul român sau autoritatea administraţiei publice locale; pentru toţi angajaţii/lucrătorii încadraţi în unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă şi care au constituit grupul de unităţi pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi;

    e) pentru toţi angajaţii/lucrătorii din unităţile din economia naţională pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la nivel naţional şi care fac parte din organizaţiile patronale semnatare, respectiv pentru toţi angajaţii încadraţi în unităţile organizaţiilor patronale şi ale angajatorilor care au aderat ulterior la contractul colectiv de muncă la nivel naţional.

 

    (2)  La fiecare dintre nivelurile prevăzute la alin. (1) se încheie şi se înregistrează un singur contract colectiv de muncă.

    (3)  În contractele colective de muncă la orice nivel clauzele aplicabile angajaţilor/lucrătorilor încadraţi cu contract individual de muncă în sistemul bugetar vor respecta în mod obligatoriu prevederile art. 105.

 

    ART. 107

    (1)  În scopul asigurării participării la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate, la nivel de grup de unităţi, la nivel de sector de negociere colectivă şi la nivel naţional, după caz, partea reprezentând angajatorul conform art. 102, transmite în scris tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă anunţul privind intenţia de începere a negocierilor colective, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea acestora.

    (2)  În cazul contractului colectiv de muncă la nivel de sector de negociere colectivă, federaţiile sindicale îndreptăţite să participe la negocieri vor notifica părţii patronale îndreptăţite să participe la negocieri lista cu unităţile în care au membri, în vederea invitării angajatorilor din acele unităţi care nu fac parte din federaţiile patronale îndreptăţite să negocieze colectiv.

    (3)  Anunţul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă data, ora şi locul stabilite pentru începerea negocierilor.

    (4)  Părţile îndreptăţite să participe la negociere vor confirma în scris primirea invitaţiei prevăzută la alin. (1), precum şi acceptarea sau refuzul participării la negociere, indiferent de partea care a iniţiat negocierea. Lipsa unui răspuns scris, coroborată cu prezentarea dovezii de invitare la negocieri, va fi interpretată ca refuz de participare la negocieri.

    (5)  Neinvitarea la negocieri a tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă constituie motiv de neînregistrare a contractului colectiv de muncă negociat.

 

 

    ART. 121

    (1)  Conflictele colective de muncă se soluţionează potrivit prevederilor prezentei legi.

    (2)  Pentru soluţionarea conflictelor de muncă, părţile vor acţiona întotdeauna cu bună-credinţă, cu scopul asigurării unui climat de încredere reciprocă pe timpul şi după finalizarea conflictului de muncă, în vederea aplicării eficiente a procedurilor stabilite de prezenta lege.

 

    CAP. III

    Concilierea conflictelor colective de muncă

    ART. 131

    În toate cazurile, sesizarea pentru concilierea conflictului colectiv de muncă se formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele menţiuni:

    a) angajatorul sau organizaţia patronală, cu indicarea sediului şi datelor de contact ale acestuia/acesteia;

    b) obiectul conflictului colectiv de muncă şi motivarea acestuia;

    c) dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 126-128;

    d) desemnarea nominală a persoanelor delegate să reprezinte la conciliere organizaţia sindicală sau reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor, după caz.

ACTE NECESARE INREGISTRARII CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA CONFORM ART. 110 DIN LEGEA 367/2022

 

(1)  Contractele colective de munca si actele aditionale la acestea se incheie in forma scrisa, se depun si se inregistreaza prin grija partilor, dupa cum urmeaza:


    a) contractul colectiv de munca la nivel de unitate, la inspectoratul teritorial de munca;
    b) contractele colective de munca incheiate la nivelul grupurilor de unitati, la nivelul sectoarelor de negociere colectiva si la nivel national, la ministerul responsabil cu dialogul social.

(2)  DOSARUL INTOCMIT IN VEDEREA INREGISTRARII VA CUPRINDE:


    a) contractul colectiv de munca, in original, redactat in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de catre parti;
    b) dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere;
    c) imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca;
    d) dovezile de reprezentativitate ale partilor, lista de semnaturi ale membrilor de sindicat sau dovada incasarii cotizatiilor membrilor, cu specificarea numarului total de membri si/sau a proceselor-verbale de alegere a reprezentantilor angajatilor/lucratorilor. In cazul grupului de unitati constituit numai pentru negocierea unui contract colectiv de munca la acest nivel, partea patronala va face dovada constituirii grupului de unitati, conform art. 96 alin. (3) sau a prevederilor referitoare la companiile nationale, regiile autonome, institutiile si autoritatile publice;
    e) procesele-verbale ale negocierii, redactate in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, continand pozitia partilor;
    f) mandatele prevazute la art. 104;

 

Dosare de reprezentativitate a sindicatelor